RES versus Energieplan

duurzaam.jpeg
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Jasper Buist op 9 juni 2020 om 13:07

RES versus Energieplan

In een aantal eerdere bijdragen ben ik ingegaan op het Deventer Energieplan. Door onder andere de coronacrisis heeft er nog geen besluitvorming over het Energieplan plaatsgevonden. Daarnaast loopt er ook een RES (Regionale EnergieStrategie)-traject tussendoor. In deze bijdrage ga ik proberen meer duidelijkheid te geven over de verschillen tussen het Energieplan en de RES met het bijbehorende ‘bod’. Deze twee sporen hebben allebei met de energietransitie te maken. Afsluitend leg ik uit wat ze met elkaar te maken hebben, en wat wij als ChristenUnie van het RES-bod vinden.

Energieplan

In het nog vast te stellen Energieplan staan de stappen die nodig zijn om Deventer in 2030 energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt voor Deventer in, dat er op het grondgebied van de gemeente alle energie wordt opgewekt die we in Deventer zelf nodig hebben. Dat is een enorme opgave. Met de stand van de huidige technieken moet deze energie voornamelijk worden opgewekt met behulp van windturbines en zonnevelden. 

Ondanks dat er volgens een windverkenning mogelijkheden zijn om ongeveer 20 windturbines op het grondgebied van Deventer te plaatsen, wordt in het Energieplan drie windturbine voorgesteld. Een locatie wordt niet genoemd. Op mijn vraag waarom ‘maar’ drie windturbines, gaf de wethouder daarop als antwoord dat er op dit gesprekken worden gevoerd over dat aantal windturbines.

Om het beperkt aantal windturbines te compenseren moet de doelstelling worden ingevuld met zonnepanelen. Voor een belangrijk deel moeten deze komen op de daken van woningen, maar ook op bedrijfsdaken en op reststukjes op het bedrijventerrein. Ook de daken van agrarische bedrijfsgebouwen bieden veel kansen voor het plaatsen van zonnepanelen. Er moeten nog veel asbesthoudende daken vervangen worden, dus hier ligt een mooie kans. Het resterende deel moet als zonnevelden worden aangelegd op voornamelijk gronden die nu voor agrarische doeleinden worden gebruikt. Volgens het energieplan gaat het om een oppervlakte van 800 hectare. Dat is inclusief landschappelijke inpassing, zo wordt gesteld. De ChristenUnie fractie vindt het belangrijk dat er grote stappen gemaakt kunnen worden in deze energietransitie, maar is wel geschrokken van deze enorme grote oppervlakte. 800 hectare is ongeveer 6% van de totale landoppervlakte in de gemeente.
Er ligt dus een enorme uitdaging bij ons allen om minder te gaan gebruiken aan brandstof en elektriciteit. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.

Regionale Energiestrategie (RES)

Door het Rijk is Nederland opgedeeld in 30 RES-regio’s. Deze regio’s bestaan uit een aantal gemeenten, waterschappen en de provincie. De invoering van de RES-regio’s is een uitvoering van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Deventer maakt, samen met 10 andere gemeenten, onderdeel uit van de RES West-Overijssel. 

De landelijke doelstelling is dat in 2030 35 TWh (TeraWattuur) elektriciteit op land via windenergie en zonne-energie gerealiseerd moet worden, met als doel de CO2 uitstoot te verminderen. Elke regio moet een bod indienen waarmee ze haar bijdrage aan deze landelijke doelstelling laat zien.
De doelstelling (bod) voor de regio West-Overijssel is 1,6 TWh, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3.200 KWh per huishouden (in West-Overijssel). Het conceptbod dat Deventer wil inbrengen is 212 GWh. Dit getal is opgebouwd uit 23 GWh (3 windturbines), 57 GWh (60 hectare zonnepanelen op bedrijfsdaken), 95 GWh (100 hectare zon op cultuurgrond) en 35 GWh al gerealiseerde opbrengst met o.a. 2 windturbines en zon op bedrijfsdaken.
Is dit bod te ambitieus of reëel, dat is de vraag waarover veel is gediscussieerd in de raad.

De samenhang

Wat hebben het energieplan en het RES bod nu met elkaar te maken?
Allereerst merk ik op dat het goed is dat we in Deventer met een Energieplan aan de slag zijn gegaan. Het Energieplan brengt in beeld wat er nodig is om energieneutraal te worden en hoe dat bereikt kan worden. Daar kun je verder van alles van vinden, maar het geeft een bepaalde duidelijkheid.
Het Rijk legt bij de 30 regio’s de uitdaging neer om serieus na te denken en invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen. Gesteld kan worden dat het behalen van de doelstellingen niet erg snel gaat tot op heden. Het bod dat Deventer doet is reëel als je het afzet tegen de doelstelling van het Energieplan. Het bod is gebaseerd op 3 windturbines, 2 gerealiseerde windturbines en 100 hectare zonnepanelen op land.

De doelstelling uit het Deventer Energieplan is gebaseerd op ongeveer 600 - 800 hectare zonnepanelen op land, minimaal 3 windturbines, en nog een aantal andere uitdagingen die met warmteopwekking te maken hebben. Dit is in een notendop waarom de ChristenUnie positief staat tegenover dit eerste conceptbod voor de RES.

Deel dit bericht