ANBI

Statutaire naam: ChristenUnie Deventer
RSIN: 815744535
KvK-nummer: 08119831

logo CU Deventer/

Afdeling van de ChristenUnie voor de gemeenten Deventer en Olst - Wijhe

Post- en bezoekadres

Ga voor de actuele contactgegevens op deze website naar het kopje 'contact'.

Doelstelling

Vanuit onze gedeelde christelijke waarden deelnemen aan het bestuur van onze gemeente(n), provincie en land. Vanuit deze waarden komen wij op voor het recht en het welzijn van allen die deel uitmaken van onze samenleving.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en ChristenUnie Deventer neemt daarom actief deel aan gemeenteraadsverkiezingen en vertegenwoordigt haar leden actief naar het bestuur van de landelijke partij.

ChristenUnie Deventer probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke standpunten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bestuur en fractie

De taken van het afdelingsbestuur en de samenstelling van de raadsfractie Deventer vindt u op deze website onder het kopje 'mensen'.

Vergoedingen

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

De politieke ambtsdragers van ChristenUnie Deventer ontvangen geen vergoedingen van de lokale afdeling. 

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de ledenvergadering. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

De laatste financiële jaarverslagen vindt u hier: financieel jaarverslag 2015, 2014, 20132012


Gedeelte in verband met het giftenreglement:

  • Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

In 2016 zijn 10 giften ontvangen van totaal € 500

In 2015 is één gift ontvangen van € 500

In 2014 is 1 gift ontvangen van in totaal € 500.

In 2013 zijn geen giften ontvangen.

In 2012 zijn 2 giften ontvangen van in totaal € 2000.

  • Overzicht van bijdragen > €4500

In 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn geen giften ontvangen met een bijdrage > €4500.