Als gemeenteraad online vergaderen, hoe werkt dat?

online vergaderen3.jpg
168x168_henrike
Door Henrike Nijman op 29 april 2020 om 20:51

Als gemeenteraad online vergaderen, hoe werkt dat?

Als gemeenteraad moeten we besluiten nemen en het college controleren. Dat gaat gewoon door. Juist nu zijn er belangrijke zaken om met elkaar te bespreken en willen we met elkaar dat het bestuur van de gemeente slagvaardig kan handelen. Keerzijde van slagvaardig is dat de neiging bestaat om over besluiten niet moeilijk te doen, maar als raadslid ben je er voor om kritisch te kijken naar de voorstellen. Die mogelijkheid willen we houden.

Als fractievoorzitter heb ik tweewekelijks de mogelijkheid om de burgemeester informeel te vragen naar de stand van zaken. Ook tussendoor kunnen we alle vragen stellen via de mail en krijgen we snel reactie.

Er staan ook een aantal grote dossiers op de agenda zoals het energieplan, de herijking van het minimabeleid, eerste brainstorm over lange termijn woonvisie, verschillende bestemmingsplannen en in juni de financiële stukken. Als fractie zijn wij ook voorbereid op die thema’s en willen we de debatten voeren. Hoe gaan we hier nu mee om?

Woensdag 22 april hebben we een nieuwe werkwijze vastgesteld. Daarin is de digitale route en een schriftelijke route opgenomen. Bij alle onderwerpen wordt door het college van B & W een beschrijving gegeven van de consequenties van een besluit. Wat gebeurd er als we hier geen besluit over nemen. Dit kan financieel zijn of maatschappelijke impact. De fractievoorzitters bepalen samen met de agendacommissie welke onderwerpen urgent zijn. Daarna bekijken we of hier al overeenstemming over is en het bij hamerslag besloten kan worden of dat er nog over gesproken moet worden. We hebben de mogelijkheid om digitaal te vergaderen en na de wetswijziging ook om digitaal te besluiten. Maar technisch is er nog wel het e.e.a. te regelen. Zo kijken we per onderwerp wat mogelijk en wat nodig is, om het democratisch proces en het bestuur van de gemeente zo goed mogelijk vorm te geven.

Deel dit bericht