Samen leven is niet gratis: woorden bij de najaarsbegroting

Henrieke_Nijman_2_Profielfotos_2022_blank_3.png
Door Henrike Nijman op 16 november 2021 om 19:00

Samen leven is niet gratis: woorden bij de najaarsbegroting

Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad de begroting voor 2022 en verder behandeld. Als ChristenUnie hebben wij ingestemd met deze begroting. Betekent dit dat we het met alles in de begroting eens zijn? Nee. Maar tegelijk zitten er ook dingen in die wij heel graag willen. 

In dit bericht lees je onze algemene bijdrage en onze motivatie bij een aantal moties en amendementen.

Algemene beschouwing

Voorzitter,

Deze laatste begroting werd met trots gepresenteerd door dit college, want er ligt immers weer een sluitende begroting. Een leesbare begroting en daar wil ik het college en de ambtenaren wel mee complimenteren. De doelen die ik lees, komen niet uit de lucht vallen maar zijn werkelijk de relevante doelen op dit moment.

Zonder af te doen aan al het werk wat er in deze begroting zit wil ik daar toch nog het e.e.a. over kwijt.

We hebben als gemeente ambities en doelen, maar we hebben een nog veel grotere opdracht. Dat is om door die doelen heen ons steeds af te vragen of deze doelen de samenleving helpen om weer samen te leven. Vanuit dit uitgangspunt zullen wij de voorstellen van vandaag die daar een verbetering in aanbrengen steunen m.b.t. speelplekken, ondersteuning van sportverenigingen en de nieuwe wet inburgering. Het lijken soms kleine dingen, maar voor de inwoners zijn het belangrijke plekken en manieren om elkaar te ontmoeten. Plekken waar ze letterlijk en figuurlijk voor in beweging komen. Ik had gehoopt het Burgerweeshuis ook in dit rijtje te kunnen zetten. Ik hoop dat met de voorgestelde reservering en het plan in de maak, we begin 2022 daar toch serieus met elkaar over kunnen spreken.

Ook als het gaat om het goede voorbeeld zijn, is de ChristenUnie van mening dat we dat niet in woorden, maar ook in daden moeten doen. Dus duurzaamheidsmaatregelen promoten we niet alleen bij onze inwoners, we doen het ook zelf. En als het gaat om duurzaam vervoer, staan we zelf aan de lat als gemeente om dat optimaal te faciliteren. Vanuit dit uitgangspunt zullen wij vandaag de voorstellen die gaan over verduurzamen van het eigen vastgoed en het faciliteren van de fietsverbindingen en het fietsparkeren mede indienen.

En ja, voorzitter dat kost geld. Maar alleen doelstellingen opnemen die anderen betalen is wel makkelijk. Wat niet wil zeggen dat we niet actief moeten zoeken naar en gebruik moeten maken van die mogelijkheid.

Voor het amendement “Verkabeling”, doet zich de kans voor dat er voldoende cofinancieringsmogelijkheden zijn. Laten we dan naast de op € te berekenen koppelkansen, vooral de gezondheid van onze bewoners mee tellen in de afweging en zeggen, dit gaan we doen.

Het allerbelangrijkste is dat we de lessen van de grote ontwikkelingen die spelen toepassen in de dagelijkse praktijk. Dat we er als gemeente voor onze inwoners zijn. Voor de inwoners die te maken
hebben met de gevolgen van de toeslagenaffaire, met de inwoners die in de stress zitten over of ze hun energierekening deze winter kunnen betalen en voor de ondernemers die hun best doen nu weer op te krabbelen en zich nu al voor de volgende uitdaging zien gesteld.

De reacties van de diverse wethouders stemmen hoopvol, maar als raadslid zal ik u daar op aan blijven spreken.

Want het sluipt er gemakkelijk in en we krijgen het er moeilijk uit. Het is niet voor niets dat we drie van de drieëneenhalf jaar van deze raadsperiode vragen hebben gesteld en discussies hebben gevoerd over jongeren globaal in de leeftijd van 16-27 die door allerlei regelingen in de knel komen. Ik hoop van harte dat we voor die groep met deze raad nog mooie resultaten kunnen gaan zien van de acties die inmiddels  lopen.

Motivatie bij een aantal amendementen
Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad de begroting voor 2022 en verder behandeld. Als ChristenUnie heb ik ingestemd met deze begroting. Betekent dit dat ik het met alles in de begroting eens ben? Nee, tegelijk zitten er ook dingen in die wij heel graag willen. Zo is er aandacht voor jeugd en onderwijs. Goede preventieve projecten worden doorgezet om jongeren eerder te ondersteunen en niet te wachten tot ze een beroep moeten doen op jeugdhulp. Ook staan er een aantal schoolgebouwen op de nominatie voor renovatie of vernieuwbouw. Onder andere een nieuw gebouw voor de VMBO locatie. Het Slatink en de Marke gaan samen verder in die nieuwbouw.

Een aantal aanpassingen wil ik graag extra onder de aandacht brengen.

Bij de begroting hebben wij extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Ons pleidooi voor meer ruimte voor de fiets o.a. door meer en goede parkeerplekken voor (elektrische) fietsen in de stad hebben we vorm gegeven in een motie. Dit samen met GroenLinks en D66. Deze motie is aangenomen. Daarnaast hebben wij het amendement gesteund van Gemeentebelang en VVD om te gaan werken een mobiliteitsplan waarin bereikbaarheid in de bredere zin, opnieuw bekeken wordt. Denk aan OV, auto en fiets. En ook wie mag waar parkeren? Parkeren in de garages en in de schilwijken voor bewoners en bezoekers. Een aandachtspunt waar bewoners op dit moment problemen ervaren en waar ook wij regelmatig op gewezen worden. De motie is een actie op de korte termijn en het mobiliteitsplan is een meerjarenbeleid.

Een amendement om budget te reserveren voor zonnepanelen op panden die eigendom zijn van de gemeente heeft het helaas niet gehaald. Wel wordt gaat het college verder met het onderzoek naar welke panden geschikt zijn voor verduurzaming.

Een ander punt in de begroting was het hoofdstuk Veiligheid en ondermijning. In de voorafgaande besprekingen is aandacht gevraagd voor het vergroten van de kennis van en handhaving op het thema ‘Mensenhandel’. Onder dit thema vallen ook thema’s als prostitutie en arbeidsmigranten. De PvdA heeft het initiatief genomen om een motie in te dienen waarin ze het college opdragen om met een plan van aanpak te komen waarin: een visie komt op huisvesting van arbeidsmigranten, een aanpak wordt ontwikkeld tegen malafide uitzendbureaus, en te onderzoeken of de nieuwe wet ‘goed verhuurderschap’ kan worden ingezet om de problemen die nu in diverse wijken spelen m.b.t. overbewoning aan te pakken. Dit thema is vaker gesproken en ook wij hebben daar aandacht voor gevraagd. Bij de waarden van de ChristenUnie past het om op te komen voor arbeidsmigranten die worden uitgebuit, en ook om te zorgen voor wijken waarin we goed met elkaar samenleven. Deze motie heb ik dus van harte gesteund en is ook aangenomen.

Als laatste aandacht voor een amendement bij de nieuwe wet inburgering. Met GroenLinks en Denk hebben wij voorgesteld om een concrete prestatie op te nemen in de begroting. De nieuwe wet inburgering biedt mensen veel meer en sneller de ruimte om in te burgeren, de taal te leren en op zoek te gaan naar passend werk. Dat past bij de ChristenUnie omdat we op deze manier iedereen volwaardig mee laten doen.

Labels: ,