Nieuw college, nieuwe kansen voor duurzaamheid

topbanner_bloem
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Jasper Buist op 28 februari 2019 om 20:00

Nieuw college, nieuwe kansen voor duurzaamheid

Na een lange onderhandelingen is afgelopen zomer een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Met een wethouder (Carlo Verhaar) uit de gelederen van GroenLinks zijn onze verwachtingen ten aanzien van duurzaamheid hoog gespannen. Nieuwe woningen hoeven niet meer automatisch aangesloten worden op het aardgas, dus volop kansen om echt werk te maken van duurzame woningbouw.

Steunfractielid Jasper Buist is woordvoerder duurzaamheid vanuit de fractie. Hij gaat u de komende tijd op deze plek meenemen in de discussies en besluitvorming rond dit onderwerp. 

Transitie 

Nadat we een transitie binnen het Sociaal Domein hebben doorlopen en we nu nog midden in de transitie naar de Omgevingswet zitten moeten we een belangrijke transitie gaan oppakken die iedereen aangaat, of je nu wil of niet; de Duurzaamheidstransitie.

Transities hebben in zich dat het om grote veranderingen gaat. Met het besluit van de regering om de komende jaren serieus het oppompen van het aardgas uit de bodem van Groningen drastisch te verminderen, neemt de druk toe om alternatieven te zoeken voor het verwarmen van onze woningen en het koken, om maar wat te noemen.

Maar wat dan allemaal?

Duurzaamheid in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder krijgen maatschappelijk en politiek de nodige aandacht. Duurzaamheid is als belangrijk speerpunt opgenomen in het Bestuursakkoord van het college. Onder het begrip Duurzaamheid is heel veel onder te brengen dat allemaal te maken heeft met minder energie gebruiken, geen aardgas meer, CO2 uitstoot verminderen maar ook anders omgaan met grondstoffen.

Op 12 juli 2017 is de motie 'Deventer aardgasvrije gemeente' (indieners: GL, D66 en mede-indieners CU en DeventerNu) met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen. De motie verzocht B&W invulling te geven aan de forse ambitie dat Deventer in 2030 energieneutraal moet zijn.

De raad droeg B&W de volgende vijf punten op:

  • In kaart brengen welke locaties (zowel woon- als werklocaties en of het inbreidings- of uitbreidingslocaties betreft) voor nieuwbouw in ontwikkeling komen. (Toen nog vooruitlopend op de afschaffing van de aansluitingsverplichting van aardgas);
  • Per locatie aangeven welke warmtevoorziening wordt beoogd. Bij gasgebruik, aangeven of en welk alternatief mogelijk is;
  • De inventarisatie in het eerste kwartaal van 2018 naar de raad te sturen met een raadsvoorstel welk van deze locaties zich lenen voor vrijstelling van de verplichting tot aansluiting op het gasnet;
  • Voor de bestaande voorraad samen met de woningbouwcoöperaties en andere relevante voorraadbeheerders/eigenaren een routekaart te maken voor de transitie naar een aardgasloos Deventer. Geef aan hoe de eindtermijn van 2050 eventueel eerder kan worden bereikt; 
  • Geef aan welke financiële middelen nodig zijn om de doelstellingen te bereiken, zodat in de begroting 2019-2022 geld hiervoor kan worden opgenomen. 

Routekaart

Tijdens de eerste energietafel in december 2018 gaf de wethouder een presentatie over waar we het de komende tijd over gaan hebben om de doelstellingen te behalen. Er werd onder andere ingegaan op de Routekaart Energietransitie. De CU heeft het college meerdere keren gevraagd om deze op te stellen. Verder komt de Verkenning Windenergie aan bod en de Regionale Energie Strategie.

De routekaart Energietransitie moet invulling geven aan de aangenomen motie, zoals hierboven beschreven. Het stellen van een doelstelling is nodig, de stip op de horizon; maar de stappen ernaar toe, hoe gaan we het doen en wat hebben we nodig om de doelen te halen zijn volgens mij nu belangrijker om afspraken over te maken.

In januari 2019 is de Windverkenning geagendeerd. Dit onderzoek is al in maart 2018 vrijgegeven, maar was vanwege de gemeenteraadsverkiezingen nog niet besproken. Het onderzoek is te raadplegen via de volgende link: https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/568854/Raadstafel%2023-01-2019

Denk mee

De vraag is nu wat we in Deventer met de resultaten van dit windonderzoek gaan doen. In de komende maanden moeten we daar keuzes in maken. En we horen graag wat u daar van vindt.

Als u vragen heeft of over deze onderwerpen iets met mij wil delen dan kunt u dat mailen aan: jp.buist@gemeenteraaddeventer.nl

De eerstvolgende gelegenheid om actief met ons mee te denken over duurzaamheid is op donderdag 7 maart. Dan houden we een brede fractievergadering bij de Ulebelt over energietransitie in Overijssel. Ook daar bent u van harte welkom.

Jasper Buist 

Labels: ,