Pas op de plaats voor de windverkenning

Een goed gesprek over windturbines in Deventer
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Jasper Buist op 26 juni 2021 om 07:04

Pas op de plaats voor de windverkenning

In de raadstafel van 16 juni heeft het Deventer college besloten geen zoekgebieden in stemming te brengen in de raad. Dat was ook waar wij als ChristenUnie voor hebben gepleit. In plaats daarvan begint na de zomer een nieuwe zoektocht naar hoe in Deventer meer duurzame energie op te wekken.

Tijdens de raadstafel voerde Jasper Buist namens de ChristenUnie Deventer het woord. Hier volgt de tekst van zijn bijdrage, iets geredigeerd voor de leesbaarheid.

Voorzitter,

de ChristenUnie staat achter het belang van duurzaamheid en vindt de energietransitie en terugdringen van CO2 daarom belangrijk. Plannen en initiatieven die duurzaamheid bevorderen en CO2-uitstoot verminderen, hebben onze warme belangstelling. 

Vanwege de plannen voor het plaatsen van windturbines heeft de raad tijdens vier inspraakavonden ruim honderd insprekers over deze plannen gehoord. Veel insprekers dragen duurzaamheid een warm hart toe. Zo werd onder andere benoemd dat er in de wijk veel zonnepanelen op daken liggen.

 Toch hebben wij bedenkingen bij het plan dat nu voorligt:

 • er zijn teveel onduidelijkheden over de milieucriteria,
 • de gemaakte afspraken uit het verleden over het niet plaatsen van windturbines in de nabijheid van een woongebied zijn niet meegenomen,
 • we twijfelen over de inpasbaarheid van windturbines met een ashoogte van 150 meter nabij een woonkern,
 • we weten nog onvoldoende over de gezondheidseffecten op grote groepen inwoners in de nabijheid van de voorgestelde twee voorkeursgebieden voor windturbines,
 • bij de doorlopen “participatie”-procedure heeft geen participatie plaatsgevonden, zoals de insprekers en de raad dat wel verwacht hadden.

 We willen nu dus een pas op de plaats maken met de windverkenning.

 Daarom vragen we de wethouder:

 • geen vervolgstappen te zetten voor de door het college aangewezen voorkeursgebieden,
 • voor de windverkenning in gesprek te gaan met alle inwoners, jong en oud, van Deventer, met als doel uitgangspunten te verzamelen voor het opstellen van een integrale milieueffectrapportage,
 • dat een ruimtelijke visie wordt opgesteld waarin kansrijke zoekgebieden worden onderbouwd en voorwaarden worden opgenomen waaraan verzoeken voor windplannen moeten voldoen,
 • het participatietraject voor de windverkenning in samenhang met de zonverkenning te doorlopen,
 • dat het college serieus naar de alternatievennota van DeventerWint gaat kijken en deze gaat betrekken bij de zonverkenning,
 • dat de wethouder en de gemeente de duurzaamheidsambitie blijven uitdragen.

Deel dit bericht

Labels: , ,