Begroting 2023: extra inzet op energiebesparing en preventie schulden

Arie portret met Lebuinus.jpg
Arie_de_Niet_Profielfotos_2022_blank_.png
Door Arie de Niet op 12 november 2022 om 19:04

Begroting 2023: extra inzet op energiebesparing en preventie schulden

Afgelopen woensdag heeft de gemeenteraad vergaderd over de begroting van Deventer voor 2023. Dat is het moment om bij te sturen. Dat is goed gelukt. Onze voorstellen voor extra ondersteuning van energiecoaches en het uitbreiden van de spreekuren van Geldfit zijn aangenomen. Lees (of luister) hier mijn algemene beschouwingen.

Ik wil beginnen met een woord van dank aan het college, de ambtelijke organisatie en de griffie. Voor het opstellen van een overzichtelijke begroting, maar ook voor de beantwoording van alle vragen en de ondersteuning in de voorbereiding op deze vergadering.

Nu actie nodig op duurzaamheid

Afgelopen week heb ik het boek "Een leven op onze planeet" van David Attenborough gelezen. Het is een alarmerend boek over klimaatverandering, ontbossing, overbevissing, afname van biodiversiteit. We staan voor een aantal kantelpunten die dramatische gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid van onze aarde. Maar tegelijk is hij optimistisch over de mogelijkheden om het tij nog te keren. Maar daarvoor is wel nu actie nodig. Ook in Deventer. Dat moet terug te zien zijn in deze meerjarenbegroting. En daar hebben we extra goed naar gekeken.

En gelukkig staan wat dat betreft goede dingen in deze begroting:

  • Extra inzet op energiebesparing door bedrijven via de omgevingsdienst;
  • Verduurzamen eigen vastgoed;
  • Extra geld vanuit Den Haag om nog meer in te zetten op woningverbetering;
  • Uitbreiding van de duurzaamheidslening (opvolging van onze eigen motie van voor de zomer);
  • Burgerberaad over klimaat. 

Over dat burgerberaad. Het is geen excuus om een jaar lang stil te staan in de energietransitie. Want stilstand is meer dan ooit achteruitgang. Dus geen getreuzel, maar tempo maken. En doen wat sowieso moet. Dat is niet strijdig met het zorgvuldig nemen van besluiten. Het gaat om focus, prioriteiten en goed samenwerken van raad, college en ambtelijke organisatie.

Het kan ook nog beter: we dienen een amendement voor extra ondersteuning van de energiecoaches, waardoor een opschaling van 600 naar 1000 adviesgesprekken per jaar mogelijk is.

Extra inzet op preventie schulden

Voor ons is ook belangrijk dat we in de breedte mensen ondersteunen die dat nodig hebben. En dat zijn er meer ooit door de gestegen energielasten. We bieden die ondersteuning op veel manieren in deze begroting. Bijvoorbeeld met een extra bijdrage voor mantelzorgers. Het voortdurende beroep dat op hen gedaan wordt, kan zwaar vallen. Kijk allemaal de docuserie Kanaal Sociaal over mantelzorg in Deventer waarvan gisteren de eerste aflevering te zien was op NPO2. Maar ook met ondersteuning van huishoudens, maatschappelijke organisaties en ondernemers om de hoge energielasten te dragen.

We willen daar graag nog wat aan toevoegen. Met de PvdA dienen we een amendement in voor uitbreiding van de Geldfit spreekuren die een belangrijk preventieve werking hebben.

Veel geld voor infrastructuur maar geen visie

Op twee punten zorgen. Het eerste betreft de enorme investeringen in infrastructuur. Het gaat om veel geld, maar er is weinig visie. Doen we de investeringen inderdaad op de plek waar dat het meest nodig is? Er is veel veranderd sinds het bereikbaarheidsconclaaf dat 10 jaar geleden is opgesteld. Wat de ChristenUnie betreft maken we haast met de visie op de hoofdwegenstructuur. Betrek daar dan meteen ook een autoluwe of autovrije Welle bij en bekijk mobiliteit in brede zin, dus inclusief de fiets en het openbaar vervoer. We steunen de amendementen van GroenLinks en D66 die daarover gaan.

Wordt De Nieuwe Keizer de "Nieuwe Viking"?

De tweede zorg betreft het omgaan met grote projecten. Het college rommelt met het Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer. Het zijn twee verschillende projecten met een eigen doelstelling en kader. Toch worden de financiën vermengd in deze begroting. Samen met GroenLinks dienen we een amendement in om dat te repareren en de projecten strikt te scheiden.

Specifiek over het grote project De Nieuwe Keizer nog het volgende. Het wordt in deze begroting niet alleen verknoopt met BWH, het was al gekoppelde aan een provinciale subsidie en ander projecten in De Kien. Zwemmen we zo in een fuik? Kunnen we straks nog met goed fatsoen nee zeggen? De verkenningsfase van DNK was al tweeëneenhalf keer duurder dan gedacht. Wordt die trend straks doorgetrokken in het project?

Hé dat klinkt bekend. Dat hebben we eerder gezien bij De Viking. Wordt De Nieuwe Keizer straks "De Nieuwe Viking"? Niet als het aan ons ligt. Maar college: pas op je tellen. Breng de raad in positie bij de grote projecten en zorg voor zuivere besluitvorming.

Open bestuurstijl

Tenslotte. Bij het bestuursakkoord was ik wat gereserveerd tav de woorden over open bestuursstijl. Ik heb het college toen het voordeel van de twijfel gegeven. Ik ben tot nu toe positief over . Ook rond deze begroting veel samenwerking in de raad tussen oppositie en coalitie. Volgens mij komen we zo tot betere besluitvorming. Laten we dat vasthouden. Vooral ook als het komend jaar spannend wordt rondom een burgerberaad, windenergie, het Burgerweeshuis of De Nieuwe Keizer.

Arie de Niet

fractievoorzitter ChristenUnie

Labels: , , ,