Hoe verder met de duurzaamheidstransitie

groen.jpeg
Jasper_Buist_Profielfotos_2022_blank_6.png
Door Jasper Buist op 13 december 2019 om 10:03

Hoe verder met de duurzaamheidstransitie

In een eerdere bijdrage heb ik, Jasper Buist, u bijgepraat over de stand van zaken rond de duurzaamheidstransitie. Dat ook bij dit onderwerp gesproken wordt over een transitie heb ik mijn vorige bijdrage uitgelegd.
Er is de afgelopen periode veel gesproken over duurzaamheid, maar er zijn nog geen wezenlijke besluiten door de raad genomen.
De afgelopen periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het voorbereiden op de Energievisie en de RES (Regionale Energie Strategie) .

Energietafels

Rond de zomer hebben er drie energietafels plaatsgevonden. De aftrap begon bij het behandelen van de contouren van het Energieplan Deventer, met als ondertitel “leren door te doen”.

In mijn bijdrage heb ik aangegeven de contouren weinig ambitieus te vinden en verwacht van een Energie meer. Stel concrete doelen en hoe deze behaald kunnen worden? Geef aan met wie en wat er van de inwoners verwacht wordt?

In de eerste energietafel is gesproken over het opwekken van duurzame energie en welke vormen we voornamelijk in Deventer denken in te kunnen zetten. Verwacht wordt dat met name met zonne-energie en windenergie het meest aan duurzame energie opgewekt kan worden. Hieruit volgt dan de discussie, zonneregie opwekken alleen op daken of ook op cultuurgrond. Uit de Windverkenning blijkt dat er geschikte locaties zijn om windturbines te plaatsen. Hoeveel zijn er nodig en hoeveel turbines accepteren wij. In de ontwerp Energievisie zijn de uitgangspunten inmiddels kenbaar gemaakt. Maar daarover later meer.

De tweede energietafel is gesproken over de energietransitie en hoe dat cijfermatig onderbouwd kan worden. Met een door de gemeente ontwikkeld rekenmodel wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel windturbines en/of zonnepanelen er nodig zijn om de doelstellingen te halen. Erg handig ook om te bepalen welk bod de gemeente Deventer kan verantwoorden in de RES.

In de derde en laatste Energietafel werd ingegaan op warmte. Omdat onze woningen op termijn van het aardgas af moeten, de aardgasproductie gaat immers stoppen, moeten onze woningen op een andere wijze verwarmd (gekoeld) worden. Maar hoe?
Voor nieuwbouwwoningen geldt al dat deze niet meer van een aardgasaansluiting mag worden voorzien. Door de goede isolatie en het materiaal gebruik, is er minder voor nodig om deze woningen te verwarmen, koken gaat via inductie of andere vormen die op elektriciteit werken. Warm water wordt bijvoorbeeld via een elektrische boiler geleverd. Verder zal verwarmen met waterstof onderzocht gaan worden.
Voor de bestaande woningen is er een grotere uitdaging en wie gaat dat betalen? De wijk Zandweerd wordt als eerste wijk opgepakt. Het is de bedoeling om de bestaande leidingen te gebruiken voor stadsverwarming. Het verwarmde water is afkomstig van de rioolzuivering dat dichtbij de oude ijsbaan ligt. De toekomstige nieuwbouwwijk haakt hierbij aan.

Ontwerp Energieplan

Begin december is het concept Energieplan beschikbaar gesteld. Er waren nogal wat opmerkingen over het Energieplan die aangaven dat er nogal wat aan schort. Een voorzichtige conclusie is dat met de inzet van een beperkt aantal windturbines en de inzet van veel zonnepanelen op land een belangrijke bijdrage moet leveren voor het opwekken van elektriciteit. Naar verwachting wordt de Energievisie in januari 2020 in de raad behandeld. Als u de energievisie wilt lezen en de CU fractie van input wil voorzien, zie voor de visie de volgende link: https://deventer.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/568880/Raadstafel%2004-12-2019 (Onder Ruimtelijk —> Energieplan Deventer). De reacties kunnen naar jp.buist@gemeenteraaddeventer.nl

RES

De Regionale Energie Strategie (RES), regio West Overijssel, moet een bod voorbereiden. Dit bod omvat de bijdrage van de betreffende gemeenten en waterschappen die in deze regio liggen. De bijdrage is gebaseerd op wat in de regio gezamenlijk gerealiseerd kan worden aan CO2 reductie.
In deze fase gaat het om het vaststellen van de startnotitie waarin beschreven staat hoe er moet worden samengewerkt en hoe het proces moet gaan verlopen. Verder moet er volgens het document veel aandacht aan participatie en communicatie worden besteed. Van belang is dat iedereen, alle inwoners, het belang van de energietransitie inzien en hierin meegaan.
Op dit moment is er nog niks te zeggen over het bod dat de gemeente Deventer zal inbrengen, dus daarover een volgende keer meer.

 

Deel dit bericht